Investeraravdrag 

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid en nyemission kan få göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital.

Ändrade regler från och med 1 januari 2016

Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i. Det gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under perioden den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då du förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ägde andelarna direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ägde andelar i ett annat företag inom samma koncern.

Den nya bestämmelsen börjar gälla den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 31 december 2015

Du kan få avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna och för att du ska kunna få investeraravdraget krävs att ett antal villkor är uppfyllda. I det fall flera fysiska personer tillsammans betalar mer än 20 000 000 kronor för andelar i ett och samma företag under ett kalenderår ska underlaget för investeraravdraget minskas. Du kan få avdrag med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Detta innebär att det maximala underlag du under ett beskattningsår kan få räkna med är totalt 1 300 000 kronor oavsett hur många företag du har investerat i.

Exempel:

Företaget Mindre AB gör en nyemission, erbjudandet innebär att man får teckna en aktie för 100 kronor styck. Företaget uppger att alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda. Karl tecknar sig för 500 aktier, och han betalar   50 000 kronor för dessa.

Investeraravdragets storlek blir 25 000 kronor (hälften av 50 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på 7 500 kronor (25 000 kr x 30 %).

Begäran om investeraravdrag gör du på bilaga K11. Bilagan kan lämnas via e-tjänsten.

Återföring

Om du under de fem år som följer närmast efter betalningsåret avyttrar andelarna, till exempel säljer dem eller under något av dessa år tar emot en värdeöverföring, till exempel vinstutdelning från företaget överstigande ett visst jämförelsebelopp ska avdraget återföras till beskattning. Du ska också göra en återföring om företaget under de två åren närmast efter betalningsåret genomför vissa interna förvärv. Avdraget ska även återföras om du under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna.

Återföring av tidigare medgett investeraravdrag gör du på bilaga K11.

Vill du läsa mer om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att få investeraravdrag eller när du ska återföra tidigare medgett investeraravdrag kan du göra det på sidan Villkor & återföring.

Kontrolluppgift

Det företaget som har tagit emot betalning för andelar i företaget från fysiska personer och som uppfyller villkoren för investeraravdraget ska lämna kontrolluppgift om investeraravdrag (KU28). Om det finns någon omständighet som medför eller kan medföra återföring av investeraravdraget ska företaget också lämna kontrolluppgift (KU28). Detta gäller om företaget känner till omständigheten.

 

Källa: Skatteverket

Kontakta oss

Sundsvall  060-17 11 75
Sollefteå 0620-566 30
Östersund 063-10 98 00
Örnsköldsvik 0660-856 25
Hudiksvall 0650-996 30
Uppsala 073-818 70 12
Kalmar 0480-622 40
Bergsjö 0652-56 51 00